Svadby

Na usporadķvanie svadobnżch hostŪn mŠme k dispozŪcii reötauraŤnķ sŠlu s kapacitou do 50 osŰb a hlavnķ spoloŤenskķ sŠlu s kapacitou do 100 osŰb. Obe s bezbariťrovżm prŪstupom a klimatizŠciou. ŌalöŪ svadobnŪ hostia sa tieě mŰěu ubytovaĚ v penziůne za zvżhodnenķ cenu. Parkovanie v areŠli je bezplatnť a je chrŠnenť kamerovżm systťmom. Tieě je moěnť u nŠs zorganizovaĚ aj predsvadobnť stretnutie hostŪ, kde mŰěeme nachystaĚ obŤerstvenie (studenť öalŠtovť misy ,chlebŪŤky atÔ.), ŤŪm si uöetrŪte starosti s organizovanŪm stretnutia svadobnŪch hostŪ doma, kde nemŠte na to vytvorenť vhodnť podmienky. Vżzdobu stolov a sŠly si mŰěete zabezpeŤiĚ sami objednanŪm araněťra alebo VŠm vyzdobŪme sŠlu po dohode s Vami za vżhodnķ cenu.

Svadobnť menu – 1.moěnosĚ

Svadobnť menu VŠm urobŪme podĺa VŠöho ěelania a je ho moěnť podŠvaĚ dvomi spŰsobmi.

1.moěnosĚ:

– aperitŪv (öampanskť, Vermut, atÔ.), predjedlo (öunkovť rolky,plnenŠ broskyÚa atÔ.), polievka (slepaŤŪ alebo hovšdzŪ vżvar s domŠcimi rezancami), hlavnť jedlŠ z vżberu jedŠl, alebo ÔalöŪch moěnostŪ podĺa VŠöho vżberu

– peŤenť kurŤa s plnkou, ryěa, kompůt;  peŤenť kaŤacie stehno, kapusta, knedĺa; svieŤkovŠ, knedĺa; bravŤovż/kuracŪ rezeÚ, majonťzovż öalŠt; 

peŤenŠ krkoviŤka, ryěa, zeleninovż öalŠt, dusenŠ kapusta, knedĺa; kapustnica

– kŠva

Svadobnť menu – 2.moěnosĚ

Svadobnť menu VŠm urobŪme podĺa VŠöho ěelania a je ho moěnť podŠvaĚ dvomi spŰsobmi.

2.moěnosĚ

– aperitŪv (öampanskť, Vermut, atÔ.), predjedlo (öunkovť rolky,plnenŠ broskyÚa atÔ.), polievka (slepaŤŪ alebo hovšdzŪ vżvar s domŠcimi rezancami), jedno hlavnť jedlo podĺa VŠöho vżberu

– Ôalöie jedlŠ by boli podŠvanť formou övťdskych stolov z vżberu 6-7 jedŠl, prŪlohy a öalŠty. Jedlo je stŠle ohrievanť v ohrevnżch nŠdobŠch a dopŚÚanť podĺa potreby

 – moěnosĚ objednaĚ mladť peŤenť prasiatko a domŠce zabŪjaŤkovť öpeciality. Jedlo, ktorť sa zo övťdskych stolov neskonzumuje VŠm zabalŪme domov

– kŠva